1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling. Na het lezen van deze verklaring en het maken van een afspraak bij Praktijk Voetzorg Optimaal gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, bent u bekend met onze prijzen en ons privacy beleid.

  

    2. Inspanning Praktijk

 

Praktijk Voetzorg Optimaal zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Praktijk Voetzorg Optimaal zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Wanneer u zich laat behandelen bij ons ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

3. Afspraken

 

De cliënt moet de verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Voetzorg Optimaal melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Voetzorg Optimaal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Voetzorg Optimaal de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Praktijk Voetzorg Optimaal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de praktijk.

 

4. Betalingen

 

Praktijk Voetzorg Optimaal vermeldt alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de praktijk.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

Praktijk Voetzorg Optimaal vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Uitsluitend na overleg met de praktijk is betaling op rekening of in termijnen mogelijk.

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

 

5. Personeel in de Praktijk

 

Praktijk Voetzorg Optimaal heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de praktijk dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

De cliënt zal tot en met een jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van de praktijk niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Praktijk Voetzorg Optimaal.

 

6. Persoonsgegevens & Privacy

 

De cliënt voorziet Praktijk Voetzorg Optimaal voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Voetzorg Optimaal aangeeft deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Praktijk Voetzorg Optimaal neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in en geautomatiseerd systeem en op de klantenkaart. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

7. Geheimhouding

 

Praktijk Voetzorg Optimaal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Voetzorg Optimaal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

 

Praktijk Voetzorg Optimaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Voetzorg Optimaal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

9. Garantie

 

Praktijk Voetzorg Optimaal geeft de cliënt een week garantie op de behandeling van kunstnagels en producten.

De Garantie vervalt indien:

 

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere praktijk.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten en of opzettelijk heeft afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de door Praktijk Voetzorg Optimaal geadviseerde producten heeft gebruikt voor de onderhoud van kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals aangegeven door Praktijk Voetzorg Optimaal niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies van Praktijk Voetzorg Optimaal, om medische hulp te zoeken, zoals naar de huisarts of specialist te gaan niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

10. Beschadigingen en diefstal

 

Praktijk Voetzorg Optimaal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indient de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Praktijk Voetzorg Optimaal meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Praktijk Voetzorg Optimaal.

Praktijk Voetzorg Optimaal moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal Praktijk Voetzorg Optimaal de behandeling opnieuw verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien Praktijk Voetzorg Optimaal en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 

12. Nail Art

 

Indien Praktijk Voetzorg Optimaal een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Praktijk Voetzorg Optimaal.

Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Praktijk Voetzorg Optimaal.

Praktijk Voetzorg Optimaal mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

13. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Voetzorg Optimaal het recht de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

14. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Praktijk Voetzorg Optimaal en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.